blogs

2016 Year-End Special: A Folio of Joe Carillo’s Personal Essays and Other Readings

by JoeCarillo ( | | )

January 5, 2017

 

Dear Forum Member,

 

A Happy and Prosperous New Year!

 

We are delighted to announce that Jose Carillo’s English Forum has two new features to make it faster, easier, and more convenient for you to enjoy its many offerings.

 

Post-Christmas Day offerings of Jose Carillo English Forum’s new Facebook Gateway

by JoeCarillo ( | | )

December 26, 2016

 

Dear Forum Member,

 

Merry Christmas and Happy Holidays!

 

Latest Feature Offerings of my Facebook Gateway to Great English

by JoeCarillo ( | | | )

December 17, 2016

 

Dear Fellow Writer,

 

Visit the new interactive Facebook Gateway to my English Forum

by JoeCarillo

November 27, 2016

Dear Fellow Writer,

 

The perfect gerund’s time-frame precedes that of the main clause

by JoeCarillo ( | | | | )

March 21, 2016

 

TULA #1 (ni Allanjohn Andres)

by Allanjohn Andres

-

Lalaging palaisipan kumbakit madalas nagwawakas sa sugat
ang laro ng mga bata. Ang lahat ay nag-uumpisa sa pagsasara

ng talukap. Ilalapat ko muna ang palad sa ibabaw ng mukha
saka bahagyang pipikit, pakikinggan ang pag-ihit

ng sariling hininga habang sinisipat mo isa-isa
kung may siwang bang nakalingid sa lambong ng palad

o kung naroroon pa ang mga guwang na sadya nating iniiwan
upang paglapat ng pitik ay kagyat nang maaninag

ang malabong hugis at anino na imumuwestra ng daliri.
Alam nating sa ganyang paraan madalas mangyari

The perfect infinitive and perfect gerund forms and their usage

by JoeCarillo ( | | | | )

February 10, 2016

 

Perfect time for a full-dress review of the perfect tenses

by JoeCarillo ( | | | )

January 5, 2016

 

Lost?

by ellise dominic ()

I have been sitting here for thirty minutes, just staring at the monitor, thinking, typing, and deleting words and thoughts that have been evading me for years.  Still nothing comes to mind.  No character, no plot, not even an idea of what to write.  Maybe this is what happens when you stop writing.  Abandoning your passion totally, and stop dreaming.  Sometimes I regret doing this to myself, surrendering to the circumstances in my life, blindly.  Just giving up that is me, that is mine and surrendering to the monotony, shallowness and redundancy that kills the artist inside.

Redux 5: Remembrances of 10 Christmases Past

by JoeCarillo ( | | | )

December 26, 2015

 

Syndicate content