Balarila - Mga Naipon ko!

by jonsdmur ( | | | )

Mga naipon kong balarila: Sana madagdagan pa!

Ito ang balarilang ginagamit ko sa tuwing nagsusulat ako. Ang totoo hindi ko ito kabisado... o ang iba dito medyo nakakalimutan ko na... kaya minsan kapag nagsusulat ako... tinatapos ko muna ang kwento... sa editing kinukuha ko na ang kodigo ko sa balarila... para maitama ang aking pagkakamali.... Sa tingin ko kung madalas mo lang pag-a-aralan eh madaling tandaan....

Dati sulat lang ako nang sulat.. pero habang tumatagal naisip ko mahalaga rin ang tamang gamit ng salita. Kaya sa abot ng aking makakaya, pilit kong pinag aaralan ang balarila. Hindi ko man mamemorya lahat, kahit papaano may natatandaan ako... kaya ang ginagawa ko binabasa ko ulit.....

Ilan sa mga nakasulat sa ibaba, ay nakuha ko sa yahoo search, medyo nakalimutan ko na ang site kasi matagal na ito... at ilan dito mga tips na binigay ng mga kaibigan sa site....

Sana makatulong.... Isa pa, ilalagay ko sa collection ko para sa tuwing magsusulat ako eh open ko na lang ang links niya...

***********

Gamit ng NANG at NG

NANG - ginagamit siya bilang pangatnig (conjunction), pang-angkop ('yung nanggaling sa "na") o di kaya'y pang-abay na pamanahon (adverb of time).

Halimbawa: Kumain ako nang mabilis (paano ka kumain?)

NG - Sinusundan ng pangalan (nouns), pantukoy (direct objects), o parang pang-ukol siya (parang with = sa)

Halimbawa: Kumain ako ng isda. (Ano ang kinain mo?)

*********

Ang gamit ng gitling o hyphen (-)

1. Naglalagay ng gitling kung ang salitang-ugat na nag-uumpisa sa patinig ay may unlapi na nagtatapos sa katinig:

pag-asa pang-organisa pag-unlad

o kung may impit na tunog sa pagitan ng dalawang pantig, na ang una ay nagtatapos sa katinig:

dangdang-ay bag-as uk-ok

2. Ginigitlingan ang salitang inuulit. Sa pag-uulit, maaaring ganap na pag-uulit o buong salitang-ugat ang inuulit, at parsyal na pag-uulit o unang dalawang pantig lamang ng salitang-ugat ang inuulit:

kani-kanila masayang-masaya taun-taon

pero hindi ginigitlingan ang mga sumusunod dahil hindi tunay na salitang inuulit:

sarisari paruparo alaala

guniguni batubato

3. Ginigitlingan ang mga salitang tambalan. Sa tambalan, nalilikha ang pangatlong kahulugang hiwalay pa sa kahulugan ng bawat isang salitang bumubuo sa tambalan.

abot-langit ningas-kugon

bayad-pinsala bantay-salakay

Ang ilang dating salitang tambalan ay itinuturing na ngayong iisang salita at isinusulat nang walang gitling:

anakpawis abutkaya hanapbuhay

bukambibig tauspuso habambuhay

sawimpalad kisapmata kapuspalad

punongkahoy salinlahi takipsilim

lamanlupa dapithapon bungangkahoy

4. Para makatulong sa pagbasa ng mahahabang salita, ginigitlingan natin ang mga salitang may unlaping mala-, anti-, kontra-, neo-, ultra-, at maka- kung mahigit sa tatlong pantig ang salitang nilalapian:

mala-proletaryado kontra-opensiba

anti-imperyalista maka-mamamayan

ultra-demokratiko kontra-rebolusyonaryo

Pero hindi na natin ginigitlingan ang malapyudalismo at malakolonyalismo dahil ang mga salitang malapyudal at malakolonyal ay isinusulat natin nang walang gitling.

5. May gitling sa pagitan ng pangngalang pantangi at unlapi:

maka-Ramos taga-Samar

Sa pagitan ng isang numero at isang unlapi:

alas-4:36 n.h. pang-1981

6. Hindi kailangan ng gitling sa mga pariralang ginagamit ang di, walang, bagong, muling at iba pa:

di nagtagal walang duda

bagong sibol muling tatag

biglang yaman di inaasahang pagbabago

sa loob ng di na halos mabilang na henerasyon

***********

Kadalasang ginagamit ko sa tuwing may hinahambing:

ngunit sapagkat

subalit bawat

kahit hanggat

datapwat bastat

bagamat kayat

***********

Ang D na nagiging R

a. Kapag ang mga salitang daw, din, dito, doon, diyan ay kasunod ng salitang nagtatapos sa patinig o sa katinig na /w/ at /y/, ang mga ito ay nagiging raw, rin, rito, roon, riyan:

umalis ka raw kayo rin

mula rito nagtungo roon

buhay raw patay rin

nakakasilaw rin litaw rin

b. Pero kung gustong idiin ang salita, hindi binabago ang /d/:

umalis ka diyan!

bawal umihi dito

mas magaan kaysa dati

k. Ang mga salitang-ugat na nagsisimula sa /d/ na dinudugtungan ng unlapi, ang /d/ay nagiging /r/:

ma- + dumi = marumi

ka- + dami + -han = karamihan

d. Gayundin ang mga salitang-ugat na nagtatapos sa /d/ na dinudugtungan ng hulapi:

lakad + -in/-an = lakarin/lakaran

hubad + -in/-an = hubarin/hubaran

tadtad + -in/-an = tadtarin/tadtaran

e. Sa mga pangngalan na galing sa banghay na pandiwa at nagsisimula sa /d/ ang salitang-ugat at inuulit ang unang pantig, ang /d/ ay nagiging /r/:

dambong mandarambong, pandarambong

dukot mandurukot, pandurukot

daya mandaraya, pandaraya

dagdag karagdagan, pandaragdag

dagit mandaragit, pandaragit

Pansinin na nangyayari ang pagpalit kapag napapagitnaan ng dalawang patinig ang letrang /d/. Karaniwan, maaari o hindi gawin ang pagpapalit. Ngunit dulot ng pagpapasimple, mas madulas sabihin ang pinalitan ng /r/. Mayroon ding ilang pagkakataon na sapilitan ang pagpapalit ng /r/ sa /d/, halimbawa ang nararapat, hindi nadadapat. O sa ibang salita na nag-iiba ng kahulugan ang salita, halimbawa ang madamdamin at maramdamin.

**********

Ang O na nagiging U

a. Kung inuulit ang salitang may patinig na /o/ ang huling pantig, ang /o/ ay nagiging /u/ sa unang salita:

yugtu-yugto buung-buo

anu-ano malayu-layo pa

b. Pero hindi pinapalitan ng /u/ ang /o/ kung mayroon ding patinig na /o/ ang sinundang pantig:

todo-todo totoong-totoo loko-loko

bobong-bobo oong-oo na nga! moro-moro

k. Kung lalagyan ng hulapi ang salitang may patinig na /o/ ang huling pantig:

kusot + -in = kusutin

gusto + -hin = gustuhin

liban kung may patinig na /o/ sa sinundang pantig:

loob + -an = looban

loko + -han = lokohan

***********

Ipapakita o Ipakikita?

Karaniwan, ang unang pantig ng salitang-ugat ang inuulit. Ngunit sa ilang salita, mas madulas bigkasin ang pag-uulit sa huling pantig ng unlapi. Pero parehong tinatanggap ang dalawang paraan:

ipapakita at ipakikita

papagandahin at pagagandahin

paparusahan at parurusahan

nakakahiya at nakahihiya

***********

Banghay sa i- at sa -in (Pinapadala o Ipinapadala?)

Madalas magkamali sa pagbubuo ng pandiwa tulad ng sa sumusunod na mga pangungusap:

Ipinag-iibayo ng mulat at naghihimagsik na mamamayan ang kanilang paglaban.

Sa porsyentuhan, agad na ibinabawas ng panginoong maylupa ang 35 porsyento ng kabuuang kita.

Wala ka bang pinadala sa akin?

Nilalantad ng pangyayaring ito ang kawalan ng katarungan sa loob ng mapang-aping sistema.

Para masigurado na tama ang pagkakabuo ng pandiwa, balikan ang anyong pawatas nito. Sa mga pangungusap na ito, ang pawatas ng pandiwa ay pag-ibayuhin, bawasin, ipadala, Kung gayon, dapat mabuo ang pandiwa tulad ng mga sumusunod:

pinag-iibayo ng mulat at naghihimagsik na mamamayan ang kanilang paglaban

agad na binabawas ng panginoong maylupa

Wala ka bang ipinadala sa akin?

Inilalantad ng pangyayaring ito ang kawalan ng katarungan sa loob ng mapang-aping sistema.

Dapat lamang tandaan na kung ang pandiwa ay binabanghay sa i- o sa ibang anyo nito (ipag-, ipa-), hindi nawawala ang /i/ -- anuman ang banghay ng pandiwa.

banghay sa i-,

ipasok ipinasok ipinapasok ipapasok

banghay sa -in,

pasukin pinasok pinapasok papasukin

banghay sa ipag-,

ipaglaban ipinaglaban ipinaglalaban ipaglalaban

banghay sa pag- ... -in,

paglabanin pinaglaban pinaglalaban paglalabanin

***********

Ang pag-uulit ng pantig at paggigitlapi sa salitang nagsisimula sa kambal-katinig (Nagpaplano o Nagplaplano?)

Ang kambal-katinig ay dalawang katinig na binibigkas nang sabay o halos sabay.

a. Kung nag-uumpisa sa kambal-katinig ang salitang-ugat at nauulit ang unang pantig nito, ang unang katinig lamang ng kambalan ang inuulit:

ganito di ganito

nagpaplano nagplaplano

kagagradweyt kagragradweyt

mambablakmeyl mamblablakmeyl

kukwentuhan kwekwentuhan

magtetreyning magtretreyning

piprituhin priprituhin

b. Kung kinakabitan naman ng gitlapi ang salitang nag-uumpisa sa kambal-katinig, may dalawang paraan ng pagbubuo ng salita.

Sa isang paraan, ikinakabit ang gitlapi matapos ang kambal-katinig; samakatwid, itinuturing ang kambal-katinig bilang iisang ordinaryong katinig.

ikwinento swinerte trinato

plinantsa tyumempo trumabaho

Sa isa pang paraan, isinisingit ang gitlapi sa pagitan ng magkakambal na katinig.

ikinwento* sinwerte* tinrato*

pinlantsa* tumyempo* tumrabaho*

Parehong ginagamit ang dalawang paraan at maaaring hindi muna tayo magpirmi sa kung alin ang susundin. Ihinahabilin lamang na sa loob ng iisang publikasyon ay sikaping maging konsistent.

***********

May at Mayroon

Kung may nakasingit na kataga sa pagitan ng may at ng pandiwa, pang-uri o pangngalan, ang ginagamit ay mayroon.

Mayroon bang nawala?

May nawala ba?

Mayroon ka palang kapatid.

May kapatid ka pala

***********

Ito, Nito at Dito

a. Sa loob ng isang kumpol ng ideyasa loob ng pangungusap o ng parapodapat ay iisa lang ang tinutukoy ng ito, nito, at dito. Suriin kung hindi magulo ang sumusunod na mga pangungusap:

Sinakop ng imperyalismong US ang bansang Iraq sa tabing ng "gera laban sa teror". Sa pambobomba nito, ito ay kumitil ng maraming buhay at nagpahirap sa mamamayan nito.

Pansinin na ang unang nito/ito ay tumutukoy sa imperyalismong US, ngunit ginamit din ang panghalip na nito sa dulo na tumutukoy sa Iraq. Kaya nagiging magulo kung ano ang hinahalipan ng nito. Sa halip, maaaring gawin ang ganito:

Sinakop ng imperyalismong US ang bansang Iraq sa tabing ng "gera laban sa teror". Sa pambobomba nito, ito ay kumitil ng maraming buhay at nagpahirap sa mamamayan ng huli (o mas malinaw, mamamayan ng Iraq o mamamayang Iraqi).

b. Siguraduhing malapit sa pangngalan na tinutukoy ang ito, nito, dito. Kundi, sabihing iyon, niyon, doon.

Bukod sa layunin ng kolonyalismong Espanyol na pagsamantalahan ang mga katutubo at ang likas na kayamanan ng ating bayan, masidhi ang pagnanasa niyon (hindi nito) na imulat ang mga "primitibong katutubo" sa kabihasnan ng kanlurang daigdig.

k. Gayundin sa iba pang panghalip (ako, ikaw, ka, siya, sila, kami, tayo, kayo) at sa mga anyong paukol at paari ng mga ito, dapat isang pangngalan lang ang tinutukoy ng bawat panghalip sa loob ng isang pangungusap o parapo.

***********

Comments sa technical: Ilan sa mga natutunan ko kay Melanie Quilla... Paano pagbuo ng quoted sentences....

1. sentence construction...

Quoted sentence na considered as one sentence.

"Hindi ito totoo. Panaginip lang ito," bulong ni Melanie sa kanyang sarili. (Comma ang gagamitin) at (small letter ang ‘b' sa salitang ‘bulong'.

(Hindi ganito: "Hindi ito totoo. Panaginip lang ito." Bulong ni Melanie sa kanyang sarili.

Eto ung quoted sentence na considered as two sentences.

"O, Melay. Hindi ka pa ba aalis?" Nagulat si Melanie sa biglang salita ng kanyang ate.

(Hindi ganito: "O, Melay. Hindi ka pa ba aalis?" nagulat si Melanie sa biglang salita ng kanyang ate.

"Pupunta na ako sa bayan." Tumalikod na ako. (Tuldok ang gagamitin) at (Capital letter ang ‘T' sa salitang ‘tumalikod'.

Note: tingnan lang kung ano dapat ang ika-capital letter after ng quoted sentences. At tingnan kung comma o tuldok ang gagamitin after ng pangungusap... minsan kasi nagkakamali sa tuldok o comma...

Sa quoted sentence pwede kang gumamit ng mga sumusunod: aniya, anito, ani, sambit, dagdag, hirit, untag, bulalas, sabat o sabad, wika niya, sabi ni, tugon, at marami pang iba.....

 

***********

  • Ang pangungusap ay nagiging italic kung ang pangyayari ay pagbalik sa nakaraan. At kapag ang pangungusap o salita ay sinasabi ng isip lamang. Hal. Mahal kita! sabi ng aking isipan.
  • Kapag nagpapalit ng point of view (Maaring lugar o tao o mga eksena) gawing capital letter ang unang salita ng talata. Makakatulong ito para malaman ng nagbabasa na iba na pala ang setting o point of view ng kwento.

Halimbawa:

MULA sa di-kalayuan ay natanaw ni Liz ang isang taong paniki. At nasa harapan nito ang isang babae. Napapitlag siya nang matukoy niya kung sino ang babaeng bibiktimahin ng aswang. At iyon ay ang kanyang ina.

"M-mommmy!"

BINALOT ng tapang ang dibdib ni Ana. Bumagsik ang tingin niya sa taong paniki. "Sige, lumapit ka!" Itinutok niya rito ang hawak na punyal. Lumapit ito sa kanya. Maya-maya pa, naging taong aso ang paniki.

 

Update:

Mga tumatak sa aking isipan. Isang komento ni Danholanda sa aking akda na hanggang ngayon ay patuloy ko pa ring ginagamit.

Paano ba bumuo ng isang kwento?

 

  1. Bukod sa husay sa pagkukuwento, mahalaga din ang teknikalidad dahil ito ang nagpapakinis sa pagbabasa ng isang kuwento.
  2. Sa isang nobela, importante sa lahat ang unang kabanata. Kailangang makuha mo ang interes ng readers sa 1st page at 1st paragraph pa lang. Maraming pwedeng gawin para lumakas ang opening. Pwedeng narrative ito ng nararamdaman ng main character, pwedeng isang dialogue na bubulaga sa readers, pwedeng isang malupit na tanong o ideya na maaari mo ring sagutin sa ending ng kuwento--marami kang pwedeng gawin, basta't ang kailangan e para kang may pasasabuging atomic bomb sa simula't simula pa lang.
  3. Kung importante and opening paragraph ng kuwento, mahalaga rin ang ending ng chapter. Kailangang punctuated ang huling tagpo ng kabanata--dialogue man ito o narrative para lalo mong makuha ang interes ng readers para basahin ang mga susunod na eksena.
  4. Once na gumamit ka ng "sya", kailangang yun na ang gamitin mo sa kabuuan ng kuwento at hindi "siya." Teknikal pa rin ito pero mahalaga dahil iba-iba ang ugali ng editor na babasa at mag-a-approve ng mga manuscript.

 

Ibinahagi ni Melanie Quilla sa komento:

Tuldok o Period (.) Naghuhudyat ito ng pagtatapos ng pangungusap na paturol o pautos.

 

Kuwit o Comma (,) Ang punctuation mark na ito ay ginagamit para mag-indicate ng separation of ideas or ele-ments within the structure of a sentence. Ang comma ay maaaring nasa dulo ng isang sugnay or prase, o nasa pagitan ng magkakasunod na mga salita.

 

Gitling o hyphen (-) Ang punctuation na ito ay gamit sa pagitan ng mga salitang tambalan o inuulit.

 

Talaas o Asterisk (*) Gamit ito sa pagtawag ng attention sa isang footnote or talababa,* o para mag-indicate ng isang omission.

 

Panaklong o Parenthesis ( ) Ang mga panaklong ay ginagamit (pansinin na nakapaloob sa open and close pa-rentheses ang mga punctuations na tinatalakay rito) na pambukod sa salita o mga salitang hindi direktang kaugnay ng diwa ng pangungusap, gaya ng mga ginamit sa pangu-ngusap na ito.

 

Tatlong Tuldok o Elipsis (...) Sa pag-uusap ng mga ka-rakter sa isang literary work, ang tatlong tuldok o elipsis ay nagpapahiwatig na kusang ibinitin ng nagsasalita ang karug-tong ng nais sabihin.

 

Tutuldok o Colon (:) Ito ay nagsasaad ng mga malala-king division within a sentence. Ginagamit ito upang maidi-rect ang attention ng reader sa susunod na salita na kada-lasa ay nagbibigay ng paliwanag sa sinusundan.

 

Tuldok-kuwit o Semicolon (;) Ito ay naghuhudyat ng pagtatapos ng isang pangungusap na kaagad sinusundan ng isa pang sugnay nang hindi gumagamit ng pangatnig; ngunit kung ang pangatnig ay gaya ng samakatwid, therefore, ga-yunman, however, hence, as a result, at iba pang conjunc-tions na tulad ng mga ito, ang semicolon ay ginagamit pa rin.

 

Pananong o Question Mark (?) Inilalagay sa dulo ng isang patanong or interrogative sentence
Panamdam o Interjection (!) Inilalagay ito sa dulo ng mga exclamatory sentences, o ng isang interjection word.

 

Kudlit o Apostrophe (‘) Ginagamit ito bilang katumbas ng titik na inalis sa unahan, gitna o dulo ng mga salitang pi-naikli.

 

Mahabang Gitling o Dash (-) Gamit ito sa pag-iin-dicate ng isang unfinished dialog sa mga literary writing.

 

Ibinahagi ni Adengkantada sa komento:

Check nyo rin ang site na ito: http://digitalpadepa.com/gabayispeling.htm

 

 

sana makatulong sa inyo kahit papaano.


by Allanjohn Andres on August 8, 2009 - 10:58am

Panigurado, makakatulong ito.

by jonsdmur on August 8, 2009 - 2:50pm

Mga Obra ni Jonsdmur

Balarila - Wastong Gamit ng Salita

 

Mahalaga talaga ang grammar... kaya lang minsan mahirap din kaya dapat ihasa ang sarili para makabisado.... malaki ang naitulong sa akin ng mga nakasulat dito... kahit papaano eh naitatama ko..

Goodluck sa mga isusulat mo....

jonsdmur 

by dyeppri on August 8, 2009 - 12:15pm

copy and paste ko ito sa file ko ha? tnxLaughing 

                           http://dyeppri.wordpress.com/

                       

by jonsdmur on August 8, 2009 - 2:51pm

Mga Obra ni Jonsdmur

Balarila - Wastong Gamit ng Salita

 

pero sa tingin ko eh kabisado mo na lahat yan... pwede ka na kumuha ng exam heheeheh.

sana may bago kang akda... 

jons 

by ilyana on August 8, 2009 - 3:50pm

Maraming salamat Jons...copied-paste at na print ko na... :-) Ang tyaga mo namang nag type nito, much appreciated..

Meron kabang alam na link about filipino dictionary? para naman lumawak din ang knowledge ko sa salitang tagalog?

cheers.

by jonsdmur on August 8, 2009 - 4:03pm

Mga Obra ni Jonsdmur

Balarila - Wastong Gamit ng Salita

pero minsan try ko maghanap... dati nakakita ako... ung balarila na search ko lang din yan.. ung iba naman mga naituro ng kaibigan... naisip ko kasi mahirap mag search ng balarila sa internet... meron nga pero minsan kulang.. o watak watak...  saka minsan  mahirap hagilapin... medyo pinalad lang ako at nakakuha ako sa pag search ko...  ung rules sa quoted sentences si melay nagturo nun... sa yahoo parang di makakakuha nun.. kung meron man eh mahirap makita... at sa kanya ko natutunan un...  

cheers! Cool

jons 

by Yiennarda on August 9, 2009 - 2:11pm

 Madami sa google mare!  ako din yan din ang unang hinanap ko noon...      

      http://wattuduyanie.blogspot.com/

       

by Ailem23 on August 8, 2009 - 6:17pm

 Kay kuya dyep ko ata nakuha ito. sana makadagdag sa makakatulong para sa ating pagsusulat. 

Normal 0 Tuldok o Period (.) Naghuhudyat ito ng pagtatapos ng pangungusap na paturol o pautos.
Kuwit o Comma (,) Ang punctuation mark na ito ay ginagamit para mag-indicate ng separation of ideas or ele-ments within the structure of a sentence. Ang comma ay maaaring nasa dulo ng isang sugnay or prase, o nasa pagitan ng magkakasunod na mga salita.
Gitling o hyphen (-) Ang punctuation na ito ay gamit sa pagitan ng mga salitang tambalan o inuulit
Talaas o Asterisk (*) Gamit ito sa pagtawag ng attention sa isang footnote or talababa,* o para mag-indicate ng isang omission.
Panaklong o Parenthesis ( ) Ang mga panaklong ay ginagamit (pansinin na nakapaloob sa open and close pa-rentheses ang mga punctuations na tinatalakay rito) na pambukod sa salita o mga salitang hindi direktang kaugnay ng diwa ng pangungusap, gaya ng mga ginamit sa pangu-ngusap na ito.
Tatlong Tuldok o Elipsis (…) Sa pag-uusap ng mga ka-rakter sa isang literary work, ang tatlong tuldok o elipsis ay nagpapahiwatig na kusang ibinitin ng nagsasalita ang karug-tong ng nais sabihin.
Tutuldok o Colon (:) Ito ay nagsasaad ng mga malala-king division within a sentence. Ginagamit ito upang maidi-rect ang attention ng reader sa susunod na salita na kada-lasa ay nagbibigay ng paliwanag sa sinusundan.
Tuldok-kuwit o Semicolon (;) Ito ay naghuhudyat ng pagtatapos ng isang pangungusap na kaagad sinusundan ng isa pang sugnay nang hindi gumagamit ng pangatnig; ngunit kung ang pangatnig ay gaya ng samakatwid, therefore, ga-yunman, however, hence, as a result, at iba pang conjunc-tions na tulad ng mga ito, ang semicolon ay ginagamit pa rin.
Pananong o Question Mark (?) Inilalagay sa dulo ng isang patanong or interrogative sentence
Panamdam o Interjection (!) Inilalagay ito sa dulo ng mga exclamatory sentences, o ng isang interjection word.
Kudlit o Apostrophe (‘) Ginagamit ito bilang katumbas ng titik na inalis sa unahan, gitna o dulo ng mga salitang pi-naikli.
Mahabang Gitling o Dash (—) Gamit ito sa pag-iin-dicate ng isang unfinished dialog sa mga literary writing. 

*****

"I don't need someone who makes my heart whole. Instead, i need someone who will never let me feel broken."

by adaengkantada on August 8, 2009 - 9:01pm

makabayan naman ang mga halimbawa mo. parang ito rin yung nakita ko sa isang site, http://digitalpadepa.com/gabayispeling.htm

 

mabuti at mayroong simpleng gabay para dito. nakakit na rin kasi ako ng bigating mga diskusyon ng mga lingwista at mga debate sa ponolohiya atpb ng wikang Pilipino at medyo hardcore sa pagkaintelektwal. nahihirapan akong sundan ang mga argumento at paliwanag. pero itong gabay na nakita ko, napakasimple lang.

 

nabasa iyo na ba yung The Panda Eats, Shoots, and Leaves? nakalimutan ko na kung sino ang author, pero published sa Canada ito, tungkol sa English Grammar. maganda ang pagkasulat nito dahil medyo comic ang treatment. 

 

hal.

 

ang paggamit ng "qoutation mark"

 

ginagamit ang "qoutation mark" kapag nagsisipi ng salita o pangungusap.

       "I saw the sign", sabi ng ace of base

ginagamit din ito bilang pagkwestyon sa katotohanan ng salita ayon sa konsteksto ng paggamit nito.

       "President" GMA (nagbibigay ng duda sa titulong President)

 kaya, sino ang gustong mag-CR sa mga may tatak na "LALAKI"

 

hehe!

 

Wish ko lang na meron ding makaisip na magsulat tungkol sa balarilang Pilipino sa paraang magaan at ipakita ang nakakatawang ibig sabihin o nagbabagong ibig sabihin ng mga salita  kapag nmagkamali ka sa simpleng bantas,  gitling at kung anu-ano pa.

 

 

bigyang laya ang malikot kong isip para makatulog nang mahimbing

by jonsdmur on August 9, 2009 - 6:28pm

Mga Obra ni Jonsdmur

Balarila - Wastong Gamit ng Salita

pagbahagi ng site na iyan... at sa mga halimbawang ibinigay mo...

Godbless!

jons 

by anakngfaraon on August 9, 2009 - 1:09pm

 

 jons, pwede ka nang Filipino teacher.  lesson plan mo na ito.  pero ayoko yata maging estudyante mo dahil diyan sa avatar mo!  

 

 

 

http://katya14.multiply.com/journal

 

by dyeppri on August 9, 2009 - 2:35pm

faraon...Pre ang YuckY naman ng avatar mo. Palitan mo na yan?! Takot ako eh!Yell

                           http://dyeppri.wordpress.com/

                       

by jonsdmur on August 9, 2009 - 6:30pm

Mga Obra ni Jonsdmur

Balarila - Wastong Gamit ng Salita

may idadagdag pa ako diyan... mga naikomento sa akin... naisip ko kasi na ipunin lahat.. para madaling hanapin... at makita na rin ng iba... 

salamat rin.. musta ka na.... sana may new story ka....

jons

 

papalitan ko rin ung avatar... para wala ng matakot.... magiisip pa ako.... 

by mikhaella on September 1, 2009 - 5:51pm

Elow! Proofreader po ako pero English nga lang. Namiss ko na ren ang pag aaral ng grammar or balarila ng wikang Filipino (not Pilipino=). This year ko lang nalaman na ang Tagalog pala ng grammar ay balarila. Nakakatawa talga, samantalang favorite subject ko ang grammar nung nag aaral ako.

Bueno, tanong ko lang po yung tungkol sa Filipino word ng direct object? Medyo may kahirapan po kabisaduhin lahat ng tungkol sa grammar maging English man o Filipino, pero palagay ko ay di pantukoy ang direct object. Kung di po ako nagkakamali, at kababasa ko lang kanina sa www.pinoyhenyo.com, ang pantukoy daw po ay preposition. Kung di ako nagkakamali, ang mga halimbawa ng pantukoy ay "si" o "sina" at "ang" o "mga." Pero ang di ko masigurado ay kung ano ang katumbas na Tagalog word para sa "direct object." Anyone knows?

 Add ko na ren po yung about quotation marks. Yung last quotation mark ay dapat pagkatapos ng kuwit o comma indicating the end of the quoted sentence. Halimbawa, "Pumunta ako roon sa lugar na sinabi mo," sabi ko sa kanya. Yung comma after ng salitang mo ay nasa loob ng quotation mark, wala sa labas (mo." not mo".). Ganun din po ang rule sa American English. The period and the comma should be within the quotation mark. But in British English, nasa labas yung period or comma kung di siya kasali sa quoted sentence. Example for British English writing style: My favorite story is "Anne of Green Gables". (Often though, we italicize titles instead of using quotation marks). Sa American English writing style ay ganito: My favorite story is "Anne of Green Gables."

So ganun lang po muna mai se share ko. If you have any questions about the rules of grammar in English language, ask nyo na lang po ako baka sakaling masagot ko. Unfortunately, wala pa po ako ni isang blog entry dito. Hehehe. I have so many ideas and things to share pero nakukuntento na muna ko magbasa sa ngayon. I am really glad to have discovered this site. naiinspire po ako ulit magsulat sa Filipino.

Kudos to you my fellow writer and language enthusiast. God bless po sa lahat ng writers at readers!=) Until then!

by talulot on September 2, 2009 - 12:02pm

 naku salamat dito friend..

mainam ito sa pagsulat!

http://soundclick.com/share?songid=7575636

http://soundclick.com/share?songid=7553142

"hinahang

by mikejuha on September 2, 2009 - 2:16pm

Salamat sa pagbahagi mo nito.

Natawa ako sa sarili dahil nai-publish na ang nobela kong "Idol Ko Si Sir" (kahapon ko lang natanggap ang final copies ko) at alam kong marami pa itong mga mali sa balarila partikular ang common usage ng "ng" at "nang" (syempre, meron pang iba).

Actually, naglakas-loob lang naman akong isa-libro na ito dahil noong magbasa din ako ng mga nobelang Pinoy, napansin  kong madami din silang mga errors kagaya na lang ng paggamit ng "jan" imbes na "d'yan", o "dun" imbes na "doon." At marami pa...

Kaya sabi ko sa sarili na "Ok... go, wala ng time atsaka, hindi naman pang-professional ang isinulat ko" which I think is still wrong to say...

Well, lumabas na ang book ko, wala na akong magagawa pa. But if there is still a next time, I will surely be more careful.

Pssst. Nandoon name mo sa book ko, sa "Pasasalamat page."

Musta ka na? TC!

by cassandra on September 3, 2009 - 8:45am

 

 

ICOPY Paste ko ito a

baka iprint ko ito problema ko kasi

yan e

 THANK YOU THANK YOU

 

 

ISA KANG TUNAY NA REGALO

YAHOOOOOOOO

 MISHUUU

by William P. Nucasa on November 7, 2009 - 4:34pm

Parang gustong kong sisihin ang aking sarili na ngayon ko lang napagtuunan ng pansin ang iyong Balarila . Ang husay ng ginawa mo, kapatid!!!!

Irerefer ko ito sa aking mga estudyante!!!

Mabuhay ka!!!

by jonsdmur on November 8, 2009 - 2:53pm

Mga Obra ni Jonsdmur

Balarila - Wastong Gamit ng Salita

salamat sa mga nagbigay ng komento sa itaas... 

Happy ako at may naitutulong ako.... mga naipon ko to... kasama na mga natutunan ko sa FW.... 

Godbless to all!

 

salamat sa lahat nang nagbahagi rin ng kanilang mga nalalaman.... 

by chayd on July 16, 2010 - 11:49am

Pahingi po ng permisyon para mailagay ko ito sa aking blog, salamat dito, maari ko rin itong gamitin bilang kodigo.

by jonsdmur on July 16, 2010 - 10:10pm

no problem.... sana makatulong

by Ailem23 on July 16, 2010 - 4:00pm

guys, para po sa mga gustong matutong magsulat, ung isa ko pong website na pinaglulunggaan ay may "klasrum" wherein nagtuturo sila doon ng lecture about creative writing for free. nagsisimula palang ang tutorial tab nila na every sunday naga-update. try nio rin po un to gather inputs na pwedeng magamit sa inyong pagsusulat.. eto po ang link : 

http://www.internetserye.com

sa home page nila sa bandang itaas ay andon ang "klasrum" tab na may lessons about writing.

naisip ko lang, baka makatulong din sa iba...

 

melay 

*****

"Hindi por que magulo ay hindi na maayos. malay mo, ginugulo ka lang talaga para umayos ka." 

www.onlypurehearts.multiply.com

www.newdaybooks.multiply.com

www.internetserye.com 

by cassandra on July 16, 2010 - 7:13pm

 Punta po ako sa site ah .

thanks melay.

wait asan si sweetie pie mo?

 

 

SSShh.. Secret lang natin toh

 

 

 

by eaudefrancois on December 12, 2010 - 10:54pm

Nice pwede na maging Filipino Teacher

 

 

 

.............

Live, laugh and love.  

by Jack A. Alvarez on December 13, 2010 - 4:22pm

'Bless God and bless the gays.' - Lady Gaga

http://jackofspades01.multiply.com/

by dj Prestousa on May 28, 2015 - 5:02pm

Thank you